,חוקלה יכרצ פ"ע תויקסע/תוירחסמ תונכות חותיפב תקסוע מ"עב הנכות יצרוש
י"ע וחתופש תוכרעמ תקזחאבו םירחא הנכות יתב רובע קי'גמב םימושיי תקזחא
.(רתויב תונשי תואסריג ללוכ) קזחתמ ףוג ןיא חוקללו רתוי םיליעפ םניאש םיפוג וא הנכות יתב
.סיוודא 'בח תרצות קספ-לא ירישכמ לש השרומ קוושמ אוה מ"עב הנכות יצרוש ,ןכ-ומכ

[רשק רוצ] [םירצומ]