םייטפשמ םיתוריש תינרות תוברת תוליעפ לוהינ תוריחב הטמ
ל"וחל תועיסנ בקעמ הכרדה בקעמ םינלבקל שכר תכרעמ
OHM יפרג ביכרא תכרעמל תורשו הכימת
OHM לועפתו הקזחא
םיינרות תודסומל חווד יתורש
תותדה דרשמ רובע
 
תוריחב הטמ .1
.תוריחבה הטמ לוהינב הגלפמל וא דמעומל תעייסמ תכרעמה
.יפלקל םיכמות םומיסקמ איבהל הגלפמלו דמעומל רשפאל תכרעמה דיקפת
.םינוש םימוחת יפל םתוא תחתנמו םירחובה תמישר תא תטלוק תכרעמה

תינרות תוברת תוליעפ לוהינ .2
."תינרות תוברת" תוליעפ תומייקמה תותומע לוהינל תדעוימ תכרעמה
.('וכו םיסנכ/תורצע תואצרה ,ןויע ימי ,םירנימס ,םיעובק הרות ירועש)
.(ךוניח וא/ו תותד) הלשממה ידרשממ הכימת תולבקמו
.םיכמותה םידרשמה יכרוצ יפ-לע ןונכתו עוצב תוחוד תקפה
.התומעל םיילוהינ תוחוד תקפה

םייטפשמ םיתוריש .3
םייטפשמ םיתוריש םינתונה םיפוג וא/ו ןיד יכרועל תדעוים תכרעמ
.לעופל האצוה יקיתב תולפטמה תורבח וא/ו
.תוישיא תוריסמ רחא בקעמ
.םייטמוטוא םיספט לוהינו לעופל האצוה יקית רחא בקעמ
.םייטמוטוא תרוכזת יבתכמו תורוכזת תקפה

םינלבקל שכר תכרעמ .4
.ןלבק לש דרשמ לוהינל תכרעמ
.םינוש םיקפס יפל םירצומ ןווגמ יריחמ רחא בקעמ
.םירחבנ וא םילוז םיקפס יפל דויצ תונמזה תנכה
.'וכו תונמזה עוצב ,רוקמב סם יוכינ :םיקפס רחא בקעמ
.ש"חנה תכרעמל קשממ

הכרדה בקעמ .5
.לעפמב תוכרדה לש עוציבו ןונכת רחא תבקוע הנכותה
.הכרדה ידעיב הדימעל םיפרגו תוחוד תקפה
.םידבוע תוכמסה

ל"וחל תועיסנ בקעמ .6
.הרבחה םעטמ ל"וחל םיאצויה םידבוע רחא בקעמ עוצב
.םינוש עבטמ ירעשב בשחתהב העיסנל תואצוה + תובצקהב לופיט

תותדה דרשמ רובע םיינרות תודסומל חווד יתורש .7
תותדה דרשמל םידימלת תומישר חוודל םיכירצש תודסומל ןורתפ ןתמ
.תונוש תוביס בקע עצבל םילוכי םניאו בשחוממ ןפואב

OHM לועפתו הקזחא תכרעמל תורשו הכימת .8
.תיאבצה היישעתה םע ףותישב החתופ OHM תכרעמ
.תוינשדח תויצפסנוקו םינקת תמשיימ תכרעמה
.תויושרבו םילעפמב הקזחאהו לועפתה לש לוהינ :תכרעמה דועי
:םיאבה םיירקיעה םילודומה םימייק תכרעמל
,רטנווניאו יאצמ ,דויצה רפס ,תולקת דקומ - רבש תקזחא ,תענומ הקזחא
,(םיפלח תמישר) ץ"חר ,ביצקת, OUTSOURCINE ,תימצע המאתהו הרקב
.יפרג ביכרא ,שונא יבאשמ

OHM יפרג ביכרא .9
.םינוש םינוירטירק יפל םירצומל יפרג ביכרא לוהינ
.תיאמצע דובעל לוכיו OHM תכרעמל רשוקמ

[רשק רוצ] [ונחנא ימ]