ונחנא ימםירצומרשק רוצ
MAGIC/קי'גמב תוכרעמ תקזחאו חותיפ

.חוקלה יכרצ פ"ע תויקסע/תוירחסמ תונכות חותיפ

.םירחא הנכות יתב רובע קי'גמב םימושיי תקזחא
םדא חכו ש"חנה :םוחתב תויצקילפאב בר ןויסנ